Izdelki

MENU

Varstvo osebnih podatkov

Spoštovane stranke in poslovni partnerji,

Ta dokument vsebuje osnovne informacije o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke.

V povezavi z novo zakonodajo Evropske unije je bilo to besedilo pripravljeno v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi direktive 95/46/ES (GDPR).

Besedilo je za kar največjo preglednost pripravljeno v obliki vprašanj in odgovorov.

Informacije boste izvedeli v naslednjem zaporedju:

 1. Kdo je upravljavec osebnih podatkov?
 2. Za kakšne namene potrebujemo osebne podatke?
 3. Kakšna je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov?
 4. Kako so bili osebni podatki pridobljeni?
 5. Katere vrste osebnih podatkov se obdelujejo?
 6. Kakšna je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov?
 7. Ali bomo osebne podatke prenašali komu drugemu?
 8. Ali bomo osebne podatke prenašali v tretje države ali mednarodne organizacije?
 9. Kako dolgo bomo osebne podatke hranili?
 10. Kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo osebnih podatkov in kako jih lahko uveljavite?
 11. Se osebni podatki samodejno vrednotijo?

Predstavljamo vam osnovne informacije, ki smo jih kot upravljavec osebnih podatkov dolžni posredovati.

V primeru kakršnihkoli vprašanj v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov se brez odlašanja obrnite na nas.

1 Kdo je upravljavec osebnih podatkov?

Upravljavec je oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in odloča o tem, na kakšen način se bodo osebni podatki obdelovali.

Upravljavec osebnih podatkov je družba:

MAGSY SK, s.r.o., ulica 1. mája 882/46 - areál Makyta, 020 25 Púchov, Slovaška

Upravljavec je dosegljiv na e-naslovu: : info@magsy.sk

2 Za kakšne namene potrebujemo osebne podatke?

Upravljavec osebne podatke obdeluje zaradi:

 • zagotovitve sklenitve in sledečega izpolnjevanja pogodbene obveznosti med upravljavcem in vami (čl. 6 odst. 1 črka b) GDPR). Iz takega razmerja izhajajo druge zakonske obveznosti in upravljavec mora tako obdelovati osebne podatke tudi s tem namenom (čl. 6 odst. 1 črka c) GDPR);
 • zaščite svojih zakonitih interesov (čl. 6 odst. 1 črka f) GDPR), ki so predvsem nameni trženja. Da bi lahko upravljavec kar najbolje prilagodil tržno obveščanje in ponudbo svojih produktov ter storitev vašim potrebam, za ta namen obdelave potrebuje vaše jasno soglasje (čl. 6. odst. 1 črka a) GDPR).

Posredovanje osebnih podatkov upravljavcu je splošno zakonit in pogodben zahtevek. V povezavi s posredovanjem osebnih podatkov za tržne namene, kar ne predstavlja izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti upravljavca, se od vas zahteva soglasje. Če upravljavcu ne daste soglasja za obdelavo osebnih podatkov za tržne namene, to ne pomeni, da bi vam upravljavec posledično zavrnil posredovanje svojega izdelka ali storitve na osnovi pogodbe.

3 Kakšna je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov?

 • Izvajanje pogodbe: izdelava ponudbe, dostava blaga, nudenje garancije za blago in urejanje reklamacije
 • Zakonska obveznost: arhiviranje računovodskih listin, nudenje garancije za blago in urejanje reklamacije
 • Upravičen interes: zagotavljanje servisa, trženje, varovanje poslovanja in premoženja.
 • Soglasje: pošiljanje novosti, akcijskih ponudb ipd.

4 Kako so bili osebni podatki pridobljeni?

Osebne podatki je upravljavec pridobil neposredno od vas, in sicer predvsem iz izpolnjenih obrazcev, medsebojne komunikacije ali iz sklenjenih pogodb. Razen tega lahko osebni podatki prihajajo tudi iz javno dostopnih virov, registrov in evidenc, na primer iz poslovnega registra, seznama neplačnikov, poklicnih registrov ipd. Nadalje je upravljavec osebne podatke lahko pridobil od tretjih oseb, ki so pooblaščene za dostop in obdelavo vaših osebnih podatkov in s katerimi sodeluje, in nadalje iz informacij z interneta, ki ste jih tja objavili vi sami.

5 Katere vrste osebnih podatkov se obdelujejo?

Za zagotavljanje vašega zadovoljstva z ustreznim izpolnjevanjem obveznosti, za zagotavljanje izpolnjevanja zakonskih obveznosti, za zagotavljanje prilagojene ponudbe blaga in storitev upravljavca in za druge zgoraj naštete namene upravljavec obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

 • osnovni identifikacijski podatki – ime, priimek, poštni naslov;
 • kontaktni podatki – telefonska številka in naslov e-pošte;
 • spletna stran, s katere je obiskovalec spletno stran podjetja MAGSY obiskal;
 • IP-naslov;
 • datum dostopa in čas dostopa;
 • morebitno vprašanje obiskovalca;
 • podatek o brskalniku in operacijskem sistemu računalnika obiskovalca spletne strani.

6 Kakšna je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov?

Zakonitost obdelave je določena s členom 6 odst. 1 GDPR, na podlagi katerega je obdelava zakonita, če je nujna za izpolnitev pogodbe, za izpolnitev pravne obveznosti upravljavca, za zaščito zakonitih interesov upravljavca ali pa obdelava poteka na osnovi soglasja, ki sta nam ga dali.

7 Ali bomo osebne podatke prenašali komu drugemu?

Do vaših osebnih podatkov imajo dostop naši zaposleni in zaposleni matične družbe (MAGSY, s.r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín, Češka republika).

Nadalje so to tudi ti sodelavci podjetja:

 • zunanje računovodsko podjetje
 • pristojni prevoznik;
 • upravljavci IT-sistema.

Z vsemi temi sodelavci in podjetji imamo sklenjeno pogodbo, ki jih zavezuje k ravnanju s predanimi osebnimi podatki tako, kot to zahteva uredba GDPR.

Osebne podatke moramo v okviru zakonskih obveznosti posredovati tudi organom javne uprave, na primer davčni upravi, sodiščem, organom pregona ali organom za nadzor kapitalskih trgov.

8 Ali bomo osebne podatke prenašali v tretje države ali mednarodne organizacije?

Osebnih podatkov ne bomo prenašali v države izven Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.

9 Kako dolgo bomo osebne podatke hranili?

Osebne podatke bomo hranili le toliko časa, kolikor je nujno za namene njihove obdelave. Po izteku tega časa bomo podatke anonimizirali ali pa bodo varno in nepovratno odstranjeni tako, da ne bi moglo priti do njihove zlorabe.

10 Kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo osebnih podatkov in kako jih lahko uveljavite?

Upravljavec želi, da bi obdelava vaših podatkov potekala ustrezno in predvsem varno. Vam so zagotovljene pravice, opisane v tem členu, ki jih lahko pri upravljavcu uveljavite.

Svoje pravice lahko uveljavite v obliki pisne zahteve, ki jo pošljete na naslov e-pošte ali na naslov za korespondenco, ki je naveden v odstavku 1.

Vso obveščanje in opredeljevanje glede uveljavljanja pravic upravljavec nudi brezplačno. Če pa bi bila zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti ker bi se ponavljala, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške v povezavi s posredovanjem zahtevanih informacij. V primeru večkratnega uveljavljanja zahteve za posredovanje kopij obdelovanih osebnih podatkov si upravljavec pridržuje pravico, da s tem razlogom zaračuna razumno pristojbino za upravne stroške.

Odločitve in informacije o sprejetih ukrepih vam bo upravljavec posredoval kar najhitreje, najpozneje pa v enem mesecu. Rok lahko upravljavec po potrebi in z upoštevanjem zapletenosti in števila zahtev podaljša za dva meseca. O podaljšanju, vključno z navedbo razlogov, vas bo upravljavec obvestil.

10.1 Pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati informacije, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ali ne. Če se osebni podatki obdelujejo, imate pravico, da od upravljavca zahtevate informacije predvsem o istovetnosti in kontaktnih podatkih upravljavca, njegovem predstavniku in morebitni pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, o namenih obdelave, o vrstah zadevnih osebnih podatkov, o uporabnikih ali vrstah uporabnikov osebnih podatkov, o pooblaščenih upravljavcih, o seznamu vaših pravic, o možnosti, da se obrnete na organe za varstvo osebnih podatkov, o viru obdelovanih osebnih podatkov in o avtomatskem odločanju in oblikovanju profilov.

Če upravljavec namerava nadalje obdelovati vaše osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki pridobljeni, vam upravljavec pred tako nadaljnjo obdelavo zagotovi informacije o tem drugem namenu in vse druge relevantne informacije.

Informacije, ki se vam posredujejo v okviru uveljavitve te pravice, vsebuje to besedilo. To pa vam ne preprečuje, da jih ne zahtevate ponovno.

10.2 Pravica do dostopa do osebnih podatkov

Pravico imate, da od upravljavca zahtevate informacijo, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ali ne in če se, imate dostop do informacij o namenih obdelave, vrstah zadevnih osebnih podatkov, uporabnikih ali vrstah uporabnikov, času hranjenja osebnih podatkov, do informacij o vaših pravicah (pravica do popravka ali izbrisa, omejitve obdelave, pravica do ugovora tej obdelavi), o pravici do vložitve pritožbe organu za varstvo osebnih podatkov, do informacij o viru osebnih podatkov, do informacij o tem, ali prihaja do avtomatskega odločanja in oblikovanja profila in do informacij v povezavi z uporabljenim postopkom, kot tudi s pomenom in predvidenimi posledicami take obdelave za vas, do informacij in zaščitnih ukrepov v primeru prenosa osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Pravico imate zahtevati posredovanje kopije obdelovanih osebnih podatkov. Pravica do pridobitve te kopije ne sme negativno vplivati na pravice in svoboščine drugih.

10.3 Pravica do popravka

Če je prišlo na vaši strani na primer do spremembe prebivališča, telefonske številke ali drugega dejstva, ki ga je mogoče obravnavati kot osebni podatek, imate pravico, da od upravljavca zahtevati popravek obdelovanih osebnih podatkov. Poleg tega imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

10.4 Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

V določenih primerih imate pravico zahtevati, da upravljavec vaše osebne podatke izbriše. Med takšne primere sodi na primer dejstvo, da obdelovani podatki za zgoraj omenjene namene niso več potrebni. Upravljavec osebne podatke briše po izteku časa potrebnosti samodejno, vendar se lahko nanj s svojo zahtevo kadarkoli obrnete. Vaša zahteva bo individualno ocenjena (kljub vaši pravici do izbrisa lahko ima upravljavec obveznost ali zakoniti interes, da vaše osebne podatke ohrani) in o odzivu na zahtevo boste podrobno obveščeni.

10.5 Pravica do omejitve uporabe

Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke le v nujno potrebnem obsegu. Če pa bi menili, da upravljavec npr. prekoračuje zgoraj navedene namene, za katere osebne podatke obdeluje, lahko vložite zahtevo, da bi se vaši osebni podatki obdelovali izključno za najnujnejše zakonske razloge ali da bi bili osebni podatki blokirani. Vaša zahteva bo nato individualno ocenjena in o odzivu na njo boste podrobno obveščeni.

10.6 Pravica do prenosljivosti podatkov

Če želite, da bi upravljavec vaše osebne podatke posredoval drugemu upravljavcu oziroma drugi družbi, bo upravljavec vaše osebne podatke v ustrezni obliki posredoval posamezniku, ki ga boste določili, če mu tega ne bodo preprečevale nobene zakonske ali druge pomembne ovire.

10.7 Pravica do ugovora in avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev

Če bi ugotovili ali če le menite, da upravljavec izvaja obdelavo osebnih podatkov v nasprotju z varstvom vašega zasebnega in osebnega življenja ali v nasprotju z zakonom (ob predpostavki, da osebne podatke upravljavec obdeluje na osnovi javnega ali zakonitega interesa oziroma da jih obdeluje za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, ali za statistične namene ali za namene znanstvenega oz. zgodovinskega pomena), se lahko na upravljavca obrnete in od njega zahtevate pojasnitev ali odstranitev nastalih napak.

Ugovor lahko podate tudi neposredno proti avtomatiziranemu sprejemanju odločitev in oblikovanju profila.

10.8 Pravica do vložitve pritožbe pri organu za varstvo osebnih podatkov

Z vašo pobudo ali pritožbo v zadevi obdelave osebnih podatkov se lahko kadarkoli obrnete na ustrezni nadzorni organ.

10.9 Pravica do preklica soglasja

Dano soglasje za obdelavo osebnih podatkov imate pravico kadarkoli preklicati. To naredite v obliki pisne zahteve, ki jo pošljete na naslov e-pošte ali na naslov za korespondenco, ki je naveden v odstavku 1.

11 Se osebni podatki samodejno vrednotijo?

Osebni podatki se ne vrednotijo samodejno in se ne uporabljajo za oblikovanje profilov ali za samodejno odločanje na področju tržnih aktivnosti upravljavca.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram